Ga naar de inhoud

Praktijk Al één Zijn: Algemene Voorwaarden

Art. 1. Toepasselijkheid
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Therapeut/ Natuurgeneeskundigen de opdrachtgever.

Art. 2. Uitvoering van de overeenkomst
1-Therapeut/ Natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2-Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut/ Natuurgeneeskundige worden meegedeeld.
3-Therapeut/ Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte of onvolledige gegevens.

Art. 3. Wijziging van de overeenkomst
1-Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan passen.
2-Therapeut/ Natuurgeneeskundige zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art. 4. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie bron hebben verkregen. Informatie geldt als die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is ten allen tijde vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5.  Klachten
Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut/ Natuurgeneeskundige, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 6. Betaling
Betaling dient te geschiedden voor of na de behandeling middels bankoverschrijving Rabo: NL09 rabo 0154458716 of contant. Er is geen pin.

Art. 7. Verhindering
Wanneer u verhindert bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Wanneer u niet tijdig afzegt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. Bij verhindering graag telefonisch of per e-mail door te geven.